ຈໍາກັດ-ພົນກົດຫມາໂຕ້ຖຽງກັນກ່ອນພາສາລັດເຊຍຊົນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການໄກ່ເກ່ຍທາງໂລກທີ່ສໍາຄັນເກ່ຍສູນກາງ